Miljö- och hållbarhetspolicy – Wine Affair

Wine Affair har som målsättning att bedriva en verksamhet som i så hög grad som möjligt minimerar negativa sociala och miljömässiga effekter. Vi samarbetar med våra kunder (främst Systembolaget och Hillebrand) och leverantörer (våra producenter) för att nå våra mål. Från starten har vi varit certifierade för import och hantering av ekologiskt certifierade viner. Vidare är vi med i Dryckesbranschens klimatinitiativ (DKI) och genom detta initiativ har vi identifierat fyra områden där vi ser att vi har störst påverkan på vår miljö och där vi kan bidra till förbättringar. Dessa är:

- Vinerna vi importerar
- Transport och distribution av dessa viner
- Våra resor i tjänsten
- Återvinning av emballage och förbrukningsvaror

Dryckesbranschens Klimatinitiativ (DKI)

2018 bestämde sig Systembolaget, Sprit & Vinleverantörsföreningen och Sveriges Bryggerier att man gemensamt behövde samarbeta för att minska klimatpåverkan inom dryckesbranschen. Resultatet blev Dryckesbranschens Klimatinitiativ där visionen är ”En dryckesbransch utan klimatpåverkan, där varje droppe räknas.”

Genom att mäta våra koldioxidavtryck, sätta individuella och gemensamma mål samt förbättra och dela goda exempel är ambitionen att deltagarna i initiativet ska bli klimatneutrala till 2045. Initiativets deltagare rapporterar i det gemensamma verktyg (Position Green) man utvecklat för att mäta, följa upp och sätta mål för sin klimatpåverkan. För rapporteringsåret 2021 var antalet rapporterande leverantörer till 56 stycken vilket motsvarade 86 procent av den sålda volymen i Systembolagets fasta sortiment. Man har också enats om fyra övergripande mål för 2030. .

Mål till 2030 för Dryckesbranschens Klimatinitiativ

- 100% resurseffektiva och fossilfria inrikes transporter samt en ökande andel fossilfria transporter i utlandet.
- 100% resurseffektiva och materialåtervinningsbara förpackningar.
- 100% förnybar el och energi i den egna verksamheten samt en ökande andel i hela leverantörskedjan.
- En strategi för mätbar primärproduktion och odling.

Vinerna vi importerar

Vi har som målsättning att säkerhetsställa att de producenter vi representerar tar ett tydligt miljöansvar i sin leverantörskedja och under hela produktionsprocessen. Vid genomgång av producenternas miljöengagemang (genom leverantörskedjeanalys på plattformen Worldfavor) har det framkommit att de flesta redan gör olika typer av aktiviteter. Detta innefattar ansvarsfull vattenhantering, värna om biologisk mångfald, minimera användandet av bekämpningsmedel, mm. Vi har ett flertal ekologiska, biodynamiska och/eller hållbarhetscertifierade viner i sortimentet. För de producenter som inte är certifierade har vi dock kunnat konstatera att de flesta ändå odlar så hållbart och ansvarsfullt som möjligt. Wine Affair för löpande dialog med producenterna för att säkerhetsställa att producenterna vi representerar bedriver ett långsiktigt arbete för att minska sin miljöpåverkan.

Förpackningsvikten av de vinflaskor vi importerar har stor betydelse för miljöpåverkan. Tyngre flaskor ger större CO2-avtryck så därför har Wine Affair ett långsiktigt mål att minska flaskvikten hos de viner vi säljer. Vi har som målsättning att majoriteten av våra storsäljare på Systembolaget långsiktigt ska kunna levereras i lättviktsflaskor (max 420 gram).

Vi har också tagit viktiga steg för att nå klimatmålen genom att lansera två viner på PET-flaska och kommer under 2023 lansera 3 viner på burk samt ett vin på tetra. Dessa förpackningar har ett lägre CO2-avtryck och bidrar till att nå det långsiktiga målet som är en halvering av C02-avtryck till 2030.

Under 2022 har vi också arbetat hårt för att säkerhetsställa att så många av våra listningar som möjligt kan uppnå kraven för Systembolagets egna klassificering ”hållbart val”. För att kunna få denna klassificering krävs det:

- Hållbar förpackning
- Certifikat som styrker att produktion skett under goda miljömässiga förhållanden
- Certifikat som styrker att produktion skett under etiskt goda förhållanden
- Full kartläggning av leverantörskedjan

Av den totalt försäljningsvolymen har ca 50% nu konverterat till hållbart val. Resultatet för 2021 gav ett totalt klimatavtryck för Wine Affairs egna verksamhet på 2314 ton CO2e vilket är en minskning med 8% från 2518 ton CO2e. Per liter sålt vin motsvarar detta 0,5 kg CO2e (0,63 kg CO2e för 2020). Minskningen av vårt klimatavtryck kan härledas till mer effektiva transporter men också att några av våra leverantörer minskat förpackningsvikten på sina flaskor.

Transport och distribution

Importera viner ställer stora krav på en effektiv logistiklösning. För att minimera de miljömässiga effekterna av den vinimport vi bedriver har vi valt att samarbeta med en logistikpartner (JF Hillebrand) som har en tydlig målsättning att minska sitt miljömässiga avtryck. Det innebär smart transportplanering rent geografiskt samt att de samlastar så långt det går för att varje transport ska bli så väl utnyttjad som möjligt. De väljer också att fokusera mer på tåg- och båttransporter istället för vägtransporter. Vår partner är certifierad enligt ISO 14001. För bud av varuprover har vi samarbete med Förlängda armen som är certifierade i Miljö & Kvalitet enligt ISO-standarden 9001 respektive 14001. För mindre försändelser använder vi cykelbud och vid större försändelser miljöbud i så stor utsträckning som möjligt.

Resor i tjänsten

För att minimera vår miljöpåverkan väljer Wine Affairs medarbetare kollektiva färdmedel, tåg, cykel eller promenad till fots i så stor utsträckning som möjligt när vi tar oss till och från kontoret. I de fall då vi åker taxi väljer vi bolag som använder sig av miljöbilar.

Återvinning av emballage, glasflaskor och förbrukningsvaror

Wine Affair återvinner emballage, glasflaskor samt förbrukningsvaror som skapas genom den verksamhet vi bedriver.

Sammanfattning - miljöpåverkan

Resultatet för 2021 gav ett totalt klimatavtryck för Wine Affairs egna verksamhet på 2314 ton CO2e vilket är en minskning med 8% från 2518 ton CO2e. Per liter sålt vin motsvarar detta 0,5 kg CO2e (0,63 kg CO2e för 2020). Minskningen av vårt klimatavtryck kan härledas till mer effektiva transporter men också att några av våra leverantörer minskat förpackningsvikten på sina flaskor

Social hållbarhet

Systembolaget är medlem i och följer en uppförandekod som är framtagen av amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI). Det är en global, ideell organisation som arbetar för socialt ansvar inom en rad branscher och ställer krav på allt från råvaruframställning till färdig produkt. Uppförandekoden bygger på FN:s och andra internationella organs konventioner om mänskliga rättigheter. Som leverantör till Systembolaget förbinder sig Wine Affair att se till att de vinproducenter vi representerar följer denna uppförandekod (se även bilaga). Uppföljningen görs främst genom att vi kartlägger samtliga viner som finns i Systembolagets fasta sortiment vilket betyder att vi täcker in mer än 90% av den volym Wine Affair säljer varje år. För de producenter och artiklar som inte täcks in i kartläggningen har producenterna informerats om vilka krav vi förväntar oss att de ska följa. Dessa krav grundar sig också på uppförandekoden.

Kartläggningen sker av leverantörskedjan ner till odlarnivå i en digital plattform som heter Worldfavor. Samtliga producenter måste bekräfta att de läst och förstått uppförandekoden och förbinder sig därmed också att följa den. Ett antal olika frågor kring producenternas och odlarnas sociala- och miljömässiga hållbarhet måste besvaras och därefter sker en samlad riskanalys. Denna analys grundar sig på varje lands specifika risknivå samt de svar varje producent och odlare har inkommit med. Om producenterna/odlarna innehar någon typ av certifiering kan identifierade risker ”släckas”. Ett exempel på detta är t ex Latinamerika eller Sydafrika där länderna från början har förhöjda risker inom social- och miljömässig hållbarhet. Genom t ex ett Fairtrade-certifikat släcks samtliga risker då certifieringen anses täcka de potentiella problem som kan finnas. Vid kvarvarande risk kan Systembolaget genom olika metoder följa upp hållbarhetsarbetet hos producenterna för att säkerhetsställa att de produkter som säljs har producerats på ett så ansvarsfullt sätt som möjligt.

Amfori BSCI Code of Conduct